Kiếm Thế Hỏa Phụng

Trùng Sinh – Luân Hồi | Đột Phá Cảnh Giới

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Độc Cô Bầu Bại

Vị trí: Phượng Tường 220/220

Chức năng: Trùng Sinh – Luân Hồi

Kiếm Thế

Trùng Sinh Đơn

Chức năng: Dùng để Trùng Sinh – Luân Hồi Thiên Tôn

Nguồn góc: Tham gia các hoạt động nhận quà tại FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng và hoạt động Ingame

Kiếm Thế

Kinh Nghiệm Đơn (Đại)

Chức năng: Dùng để Trùng Sinh

Nguồn góc: Tham gia các hoạt động nhận quà tại FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng và hoạt động Ingame

Kiếm Thế

Luân Hồi Lệnh

Chức năng: Dùng để Luân Hồi từ lần 11 trở lên

Nguồn góc: Nhận được từ Ma Hóa Bảo Rương

Kiếm Thế

Ma Hóa Bảo Rương

Ma Hóa Bảo Rương: Mở ra có cơ hội nhận được Luân Hồi Lệnh

Nguồn góc: Có tỷ lệ xuất hiện khi đang luyện công đánh NPC tại MAP Mông Cổ Vương Đỉnh, Nguyệt Nha Tuyền, Tàn Tích Cung A Phòng

Giới hạn: Được mở 99 Ma Hóa Bảo Rương trong 1 ngày, thời gian Ma Hóa Bảo Rương sẽ biến mất sau 3 phút kể từ khi xuất hiện