Kiếm Thế Hỏa Phụng

Trang Trí Người Tuyết | Chuỗi Event Giáng Sinh Tháng 12

Trang Trí Người Tuyết

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Bao Tay Len đổi tại Cây Thông tại thành Phượng Tường 223/218.
 • Dùng để gia công Bông Tuyết Trắng

Kiếm Thế
 • Đống Tuyết Ven Đường thu thập tại Phượng Tường 222/217.
 • Mỗi ngày chỉ được thu thập 25 Đống Tuyết Ven Đường.
 • Nhấp phải chuột vào Đống Tuyết Ven Đường (trong hành trang) và chọn dòng "Gia công Bông Tuyết Trắng" sẽ nhận được 1 Bông Tuyết Trắng.
Kiếm Thế

Công thức

Đổi Người Tuyết Dở Dang

Kiếm Thế

Đặt Người Tuyết Dở Dang

Kiếm Thế

Đắp Người Tuyết Dở Dang

Kiếm Thế

Đắp Người Tuyết Chưa Hoàn Thành

Kiếm Thế

Lưu ý

 • Người Tuyết Dở Dang, Người Tuyết Chưa Hoàn Thành, Người Tuyết Giáng Sinh có thời hạn tồn tại là 3 phút. Sau 3 phút nếu đồng đạo không thao tác, NPC sẽ biến mất.
 • Người Tuyết Dở Dang, Người Tuyết Chưa Hoàn Thành, Người Tuyết Giáng Sinh sẽ thuộc sở hữu của người tạo ra, người khác không thể thao tác.
 • Nhân sĩ nên tạo các NPC trên ở khoảng đất trống, tránh đứng quá gần các NPC trong game, người tuyết của đồng đạo khác.
 • Không nên tạo Người Tuyết Dở Dang, Người Tuyết Chưa Hoàn Thành, Người Tuyết Giáng Sinh vào gần thời gian bảo trì máy chủ vì các NPC sẽ biến mất khi bảo trì.
 • Chỉ có thể đặt Người Tuyết Dở Dang trong khung giờ 00h00 đến 22h00.

Phần thưởng khi tạo hình Người Tuyết Giáng Sinh


Khi tạo hình Người Tuyết Giáng Sinh thành công nhấp vào nhận được

Vật phẩm
 • 99 Tiền Xu
 • 33 Trùng Sinh Đơn
 • 33 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
 • 22 Chung Vô Thần
 • 11 Chung Phồn Hoa
 • 1 Thanh Long Quyển
 • 11 Dẫn Khí Đỉnh
 • 1111 Hồn Châu
 • 1111 Vũ Hoa Thạch
 • Lưu ý

  • Khối Tuyết dùng để đóng góp cho viêc xây Thành Tuyết của người Tuyết Lăn.
  • Mỗi ngày chỉ được đặt 1 Người Tuyết Dở Dang.