Kiếm Thế Hỏa Phụng

Tống Kim Điêu Tượng Tháng 02 | Liên Server

Thời gian và hình thức thi đấu

 • Chú ý phe tham gia như sau:
  Trận 10/02: THANH | TÂN | THẦN (Tống) chiến ẢO | MA | HẮC (Kim)
  Trận 11/02: THANH | TÂN | THẦN (Tống) chiến ẢO | MA | HẮC (Kim)
 • Các mốc thời gian chính:
  12h00 tiến hành sao chép dữ liệu sang Đấu Trường 03
  18h00 mở máy chủ Đấu Trường 03
  19h50 cho phép báo danh
  20h00 bắt đầu trận
  20h50 kết thúc trận
 • Hình thức chiến đấu Điêu Tượng Tống Kim
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại
 • Tính năng bạn đồng hành sẽ không có tác dụng, hiệu ứng Ấn Tín chỉ giới hạn ở mức Thừa Tướng, nếu bạn có trên Thừa Tướng thì chỉ số chỉ bằng Thứa Tướng, Trang Bị Thú Cưỡi sẽ ở mức như các SS và SSS
 • Phần thưởng là cực nhiều vật phẩm Đặc Thù bao gồm cả Cơ Linh và những đặc thù mới
 • Vào nhầm Phe mà cố tình vẫn đánh trận cấm thi đấu mãi mãi
 • Gian lận trong thi đấu cấm thi đấu mãi mãi
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại
 • Giới hạn nhân vật Vô Nguyên 00 đến 03 nếu trên 03 vào sẽ về 03