Kiếm Thế Hỏa Phụng

Tinh Sát Lệnh | Mộ Tần | Mở Rộng

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Tinh Sát Lệnh.
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Thất Tịch Kiếm ở Phượng Tường 220/217
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng Bản Cập Nhật Tinh Sất.
 • Giới hạn sử dụng: 20 Tinh Sát Lệnh/1 Nhân Vật.
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Mãnh vỡ Thần Tinh.
 • Nguồn gốc: Nhận được từ lính Mộ Tần – Tần Lăng 1.
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng đổi Tinh Sát Lệnh tại NPC Thất Tịch Kiếm ở Phượng Tường 220/217.
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Mãnh vỡ Minh Nguyệt.
 • Nguồn gốc: Nhận được từ lính Mộ Tần – Tần Lăng 2.
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng đổi Tinh Sát Lệnh tại NPC Thất Tịch Kiếm ở Phượng Tường 220/217.
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Mãnh vỡ Diệu Dương.
 • Nguồn gốc: Nhận được từ lính Mộ Tần – Tần Lăng 3.
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng đổi Tinh Sát Lệnh tại NPC Thất Tịch Kiếm ở Phượng Tường 220/217.