Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Thứ Nguyên Tàng Quyển | Trang Bị Đặc Thù

21-02-21 02:09:27

Thứ Nguyên Tàng Quyển

Lưu ý

  • Chỉ nhận được khi tham gia các trận Liên Server
  • Thứ Nguyên Tàng Quyển ghép bằng 20 Mảnh Thứ Nguyên Tàng Quyển
  • Tính năng ai cũng sẽ sở hữu được nếu đi Liên Server chỉ cần tham gia là có

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook