Kiếm Thế Hỏa Phụng

Sát nhập máy chủ Tiên Phụng – Linh Phụng 22/01

Sát nhập máy chủ
TIÊN PHỤNG – LINH PHỤNG
Thời gian bảo trì sát nhập dự kiện : 15h00 đến 16h00 22/01/2018
Các nhân vật máy chủ LINH PHỤNG vui lòng dùng đồng trên người mua thành tiền đồng may mắn tại Trân và nhận tất cả thư trước giờ sát nhập khi sát nhập nếu ai không làm như trên chúng tôi sẽ không đền bù đồng và item trong thư đã mất!!
Mọi thắc mắc xin vui lòng pm FaceBook Kiếm Thế Hỏa Phụng để hiểu rõ.

Kiếm Thế