Kiếm Thế Hỏa Phụng

Sát nhập máy chủ Thất Kiếm – Cửu Kiếm 08/12

Sát nhập máy chủ
THẤT KIẾM – CỬU KIẾM
Thời gian bảo trì sát nhập dự kiện : 15h00 đến 16h00 08/12/2017
Các nhân vật máy chủ CỬU KIẾM vui lòng dùng đồng trên người mua thành tiền đồng may mắn tại Trân và nhận tất cả thư trước giờ sát nhập khi sát nhập nếu ai không làm như trên chúng tôi sẽ không đền bù đồng và item trong thư đã mất!!
Mọi thắc mắc xin vui lòng pm FaceBook Kiếm Thế Hỏa Phụng để hiểu rõ.

Kiếm Thế