Kiếm Thế Hỏa Phụng

Sát nhập máy chủ Côn Lôn – Tiêu Dao

Sát nhập máy chủ
CÔN LÔN – TIÊU DAO
Thời gian bảo trì sát nhập dự kiện : 14h00 đến 15h00 22/07/2017
Các nhân vật máy chủ TIÊU DAO vui lòng dùng đồng trên người mua thành tiền đồng may mắn tại Trân và nhận tất cả thư trước giờ sát nhập khi sát nhập nếu ai không làm như trên chúng tôi sẽ không đền bù đồng và item trong thư đã mất!!
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn tin đến FaceBook Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế