Kiếm Thế Hỏa Phụng

Sát nhập máy chủ Chu Phụng – Phi Phụng 10H 15/02

Sát nhập máy chủ
Thời gian bảo trì sát nhập dự kiện : 10h00 đến 11h00 15/02/2018
Các nhân vật máy chủ PHI PHỤNG vui lòng dùng đồng trên người mua thành tiền đồng may mắn tại Trân và nhận tất cả thư trước giờ sát nhập khi sát nhập nếu ai không làm như trên chúng tôi sẽ không đền bù đồng và item trong thư đã mất!!
Mọi thắc mắc xin vui lòng pm FaceBook Kiếm Thế Hỏa Phụng để hiểu rõ.

Kiếm Thế