Kiếm Thế Hỏa Phụng

Sát nhập Đằng Phụng – Ngự Phụng 04/06

Sát nhập máy chủ
ĐẰNG PHỤNG – NGỰ PHỤNG
Thời gian bảo trì sát nhập dự kiện : 15h00 đến 16h00 04/06/2018
Các nhân vật máy chủ NGỰ PHỤNG vui lòng dùng đồng trên người mua thành tiền đồng may mắn tại Trân và nhận tất cả thư trước giờ sát nhập khi sát nhập nếu ai không làm như trên chúng tôi sẽ không đền bù đồng và item trong thư đã mất!!
Mọi thắc mắc xin vui lòng pm FaceBook Kiếm Thế Hỏa Phụng để hiểu rõ.

Kiếm Thế