Kiếm Thế Hỏa Phụng

Nâng Cấp Pháp Bảo

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Trận Pháp Lệnh
  • Nguồn góc: Mua tại NPC Thương Gia Trao Đổi ở Phượng Tường 220/220 Cửa Hàng Tiền Xu
Kiếm Thế
Danh Bổ Lệnh
  • Nguồn góc: Săn Hải Tặc và tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng nhận được
Kiếm Thế
[Tàng Kiếm] Kỳ Thạch
  • Nguồn góc: Mua tại NPC Thương Gia Trao Đổi ở Phượng Tường 220/220 Cửa Hàng Tiền Xu
Kiếm Thế
[Tàng Kiếm] Kim Ấn
  • Nguồn góc: Tham gia Thi Đấu Loạn Phái và các Event Bản Cập Nhật Tháng nhận được
Kiếm Thế
[Tàng Kiếm] Bảo Châu
  • Nguồn góc: Tham gia Thi Đấu Loạn Phái và các Event Bản Cập Nhật Tháng nhận được

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tây Môn Phi Tuyết
Sứ Giả Cường Hóa
Phượng Tường 220/220
  • Nguồn góc Pháp Bảo: Pháp Bảo chia thành 4 giai đoạn [Khai Sinh Tàng Kiếm -> Nâng Cấp Tàng Kiếm -> Chuyển đổi Tàng Kiếm thành Môn Phái -> Chuyển đổi Môn Phái thành Nhật Nguyệt]
  • Khai Sinh Tàng Kiếm: Dùng Trận Pháp Lệnh đặt vào ô Khai Sinh Tàng Kiếm nhấp đồng ý để được báo thêm Nguyên Liệu để Khai Sinh
  • Nâng Cấp Tàng Kiếm: Sau khi đã Khai Sinh chòn dòng Nâng Cấp Tàng Kiếm và đặt Tàng Kiếm Sơn Trang vào ô Nâng nhấp đồng ý để được báo thêm Nguyên Liệu để Nâng Cấp
  • Chuyển đổi thành Môn Phái: Khi đã nâng cấp tối đa Tàng Kiếm Sơn Trang chọn dòng Nâng Cấp Pháp Bảo Môn Phái theo hệ phái mình đặt Tàng Kiếm Sơn Trang vào ô Nâng nhấp đồng ý để được báo thêm Nguyên Liệu để Nâng Cấp
  • Chuyển đổi thành Nhật Nguyệt: Khi đã nâng cấp tối đa Môn Phái chọn dòng Nâng Cấp Pháp Bảo Nhật Nguyệt Hồn đặt Pháp Bảo Môn Phái vào ô Nâng nhấp đồng ý để được báo thêm Nguyên Liệu để Nâng Cấp