Kiếm Thế Hỏa Phụng

Lịch bảo trì hằng ngày KIẾM THẾ HỎA PHỤNG

Chào các bạn,
Để máy chủ ổn định và không gặp lỗi trong quá trình tham gia của các bạn nên mỗi ngày chúng tôi sẽ bảo trì máy chủ 15 phút
Thời gian bảo trì : 08h15 đến 08h30

Kiếm Thế

Kính báo!!!