Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kỹ Năng Thất Truyền – Kiếm Thế Hỏa Phụng

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Rương Bí Tịch Thất Truyền
  • Nguồn góc: Nhận được khi tham gia Tống Kim nhận thưởng Long Trụ và Trao Đổi tại NPC Tây Môn Phi Tuyết tại Phượng Tường 220/220
Kiếm Thế
Bí Tịch Thất Truyền
  • Nguồn góc: Nhận được từ Rương Bí Tịch Thất Truyền
Kiếm Thế
Mảnh Ghép Bí Tịch Thất Truyền
  • Nguồn góc: Nhận được khi tham gia các hoạt động và săn BOSS trong GAME
Đồng
  • Nguồn góc: Train MAP 115, Nạp Thẻ và tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng nhận được

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tây Môn Phi Tuyết
Sứ Giả Cường Hóa
Phượng Tường 220/220
  • Lĩnh ngộ: Sau khi sở hửu được Mật Tịch Thất Truyền chuột phải vào để Lĩnh ngộ Tầng 1
  • Hướng dẫn nâng Kỹ Năng: Đối thoại với NPC chọn dòng Nâng Cấp – Trao Đổi Kỹ Năng Thất Truyền bỏ Mật Tịch Bí Truyền Hệ Phái cần nâng vào để nâng xem thêm các chi tiết yêu cầu tại NPC
  • Chú ý khi Nâng Cấp: Kỹ Năng Thất Truyền Tầng 20 là tối đa mỗi lần Nâng Cấp tiêu hao 1 Mật Tịch Bí Truyền Hệ Phái Nâng và 3000000 Đồng
  • VIDEO Kỹ Năng Thất Truyền: Đang cập nhật…