Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kỹ Năng Bí Truyền – Kiếm Thế Hỏa Phụng

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Rương Bí Truyền Hỏa Phụng
Kiếm Thế
Mật Tịch Bí Truyền
  • Nguồn góc: Nhận được từ Rương Bí Truyền Hỏa Phụng
Kiếm Thế
Tiền Xu
  • Nguồn góc: Nhận được khi tham gia các hoạt động GAME và Nạp Thẻ
Đồng
  • Nguồn góc: Train MAP 115, Nạp Thẻ và tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng nhận được

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Bí Truyền
Hỏa Phụng
  • Lĩnh ngộ: Chuột phải vào Bí Truyền Hỏa Phụng hệ Phái muốn Lĩnh Ngộ để xem yêu cầu Lĩnh Ngộ
  • Chú ý khi Lĩnh Ngộ: Kỹ Năng Bí Truyền Tầng 20 là tối đa mỗi lần Nâng Cấp tiêu hao 20 Bí Truyền Hỏa Phụng hệ Phái Lĩnh Ngộ – 10000000 Đồng – 2000 Tiền Xu
  • VIDEO Kỹ Năng Bí Truyền: BÍ TRUYỀN HỎA PHỤNG