Kiếm Thế Hỏa Phụng

Hoàn tất sát nhập Tiên Phụng – Linh Phụng

Hoàn tất sát nhập máy chủ
TIÊN PHỤNG – LINH PHỤNG
Người chơi máy chủ LINH PHỤNG đăng nhập game bằng máy chủ TIÊN PHỤNG
Người chơi máy chủ LINH PHỤNG inbox FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 24/01

Kiếm Thế