Kiếm Thế Hỏa Phụng

Hoàn tất sát nhập Đinh Phụng – Thần Phụng

Hoàn tất sát nhập máy chủ
Người chơi máy chủ THẦN PHỤNG đăng nhập game bằng máy chủ ĐINH PHỤNG
Người chơi máy chủ THẦN PHỤNG inbox FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 05/05