Kiếm Thế Hỏa Phụng

Hỏa Phụng Ấn

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Hỏa Phụng Ấn
Kiếm Thế
[Mảnh Ghép] Ấn
  • Nguồn góc: Nhận được khi tham gia các hoạt động trong GAME

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tây Môn Phi Tuyết
Sứ Giả Cường Hóa
Phượng Tường 220/220
  • Hướng dẫn Nâng Cấp: Đối thoại với NPC chọn dòng Nâng Cấp Ấn bỏ Hỏa Phụng Ấn vào nhấp đồng ý để xem chi tiết cần thêm Nguyên Liệu
  • Quá trình Nâng Cấp: Nâng Cấp Ấn có tỷ lệ thành công hoặc thất bại nếu thất bại sẽ bị giảm 1 cấp