Kiếm Thế Hỏa Phụng

Hệ thống Tín Vật

Kiếm Thế

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tín Vật
  • Nguồn góc: Mua tại Cửa Hàng Tử Tinh Thạch – NPC Thương Gia Trao Đổi (Phượng Tường 220/220)
Kiếm Thế
Hiệp Nghĩa Chi Chứng
  • Nguồn góc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng nhận được
Kiếm Thế
Tiền Xu
  • Nguồn góc: Nhận được khi tham gia các hoạt động GAME và Nạp Thẻ
Đồng
  • Nguồn góc: Train MAP 115, Nạp Thẻ và tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng nhận được

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tây Môn Phi Tuyết
Sứ Giả Cường Hóa
Phượng Tường 220/220
  • Kích hoạt Tín Vật: Nạp 100.000VNĐ để kích hoạt Tín Vật Cấp 1
  • Hướng dẫn nâng Tín Vật: Đối thoại với NPC chọn dòng Nâng Cấp Tín Vật bỏ Tín Vật vào nhấp đồng ý để xem nguyên liệu cần bỏ thêm vào
  • Chú ý khi Nâng Cấp: Phải Nâng Cấp Tín Vật từ Cấp 2 3 4 … 10 không được phép nâng thẳng Cấp 10 khi nâng có tỉ lệ rớt nhưng không bị trừ Cấp .