Kiếm Thế Hỏa Phụng

Hệ thống Kinh Mạch

Kiếm Thế

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Chân Khí Hoàn
  • Nguồn góc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng và Thi Đấu Loạn Phái nhận được
Kiếm Thế
Bát Mạch Đơn
  • Nguồn góc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng và Thi Đấu Loạn Phái nhận được
Kiếm Thế
Trùng Sinh Đơn
  • Nguồn góc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng và Nạp Thẻ nhận được
Đồng
  • Nguồn góc: Train MAP 115, Nạp Thẻ và tham gia các Event Bản Cập Nhật Tháng nhận được

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tây Môn Phi Tuyết
Sứ Giả Cường Hóa
Phượng Tường 220/220
  • Hướng dẫn nâng Kinh Mạch: Đối thoại với NPC chọn dòng Nâng Cấp Kinh Mạch bỏ đủ các Nguyên Liệu NPC yêu cầu
  • Kinh Mạch: Khi nâng tối đa Cấp 10 – 6 Mạch sẽ được kích hoạt Bát Mạch Kỳ Kinh Cấp 1 cứ sau khi tối đa 1 Mạch từ Cấp 6 trở đi thì Bát Mạch Kỳ Kinh sẽ tăng 1 Cấp, khi tối đa Cấp 10 toàn bộ 15 Mạch sẽ được kích hoạt tối đa Bát Mạch Kỳ Kinh.