Kiếm Thế Hỏa Phụng

Già Lam Kinh

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Già Lam Kinh
  • Nguồn góc: Nhận được khi đạt Trùng Sinh 30
Kiếm Thế
Mảnh Già Lam Kinh
  • Nguồn góc: Nhận được khi tham gia các hoạt động trong GAME

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Tây Môn Phi Tuyết
Sứ Giả Cường Hóa
Phượng Tường 220/220
  • Hướng dẫn Nâng Cấp: Đối thoại với NPC chọn dòng Nâng Cấp Già Lam Kinh bỏ Già Lam Kinh vào nhấp đồng ý để xem chi tiết cần thêm Nguyên Liệu
  • Quá trình Nâng Cấp: Nâng Cấp Già Lam Kinh có tỷ lệ thành công hoặc thất bại nếu thất bại sẽ bị giảm 1 cấp