Kiếm Thế Hỏa Phụng

Bản Cập Nhật Tháng 8 – Tôn Sư – Mộ Tần

I.Tuyệt Bút Tôn Sư

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Mảnh Giấy Trắng.
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia Tống Kim đạt trên hoặc bằng 12000 Tích Lũy Tống Kim.
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng sự kiện Bản Cập Tháng 8 – Tuyệt Bút Tôn Sư.
 • Điều kiện sử dụng: Tiêu hao 1 Tiền Đồng May Mắn (Đại)/1 lần sử dụng.
 • Giới hạn sử dụng: 300 Mảnh Giấy Trắng/1 Nhân Vật.
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Bút Lông.
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia Tống Kim đạt trên hoặc bằng 12.000 Tích Lũy Tống Kim.
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng sự kiện Bản Cập Tháng 8 – Tuyệt Bút Tôn Sư.
 • Điều kiện sử dụng: Tiêu hao 15 Tiền Xu/1 lần sử dụng.
 • Giới hạn sử dụng: 300 Bút Lông/1 Nhân Vật.
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Sư Đồ Thiếp.
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia Tống Kim đạt trên hoặc bằng 12.000 Tích Lũy Tống Kim.
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng tặng cho Sư Phụ tại Phượng Tường 220/217.
 • Giới hạn sử dụng: Không giới hạn/1 Nhân Vật.
Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Mãnh chữ chưa Giám Định.
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia Tống Kim đạt trên hoặc bằng 16.000 Tích Lũy Tống Kim
 • Tính chất: Không khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng nhận các Mãnh chữ KHÔNG – THẦY – ĐỐ – MÀY – LÀM – NÊN.
 • Giới hạn sử dụng: Không giới hạn/1 Nhân Vật.
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Mãnh chữ KHÔNG – THẦY – ĐỐ – MÀY – LÀM – NÊN.
 • Nguồn gốc: Nhận được từ Mảnh chữ chưa Giám Định.
 • Tính chất: Không khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng đổi quà Tôn Sư tại Sư Phụ ở Phượng Tường 220/217.
 • Giới hạn sử dụng: 5 Gói Quà Tôn Sư/1 Nhân Vật.

II.Tinh Sát

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Tinh Sát Lệnh.
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Thất Tịch Kiếm ở Phượng Tường 220/217
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng Bản Cập Nhật Tinh Sất.
 • Giới hạn sử dụng: 20 Tinh Sát Lệnh/1 Nhân Vật.
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Mãnh vỡ Thần Tinh.
 • Nguồn gốc: Nhận được từ lính Mộ Tần – Tần Lăng 1.
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng đổi Tinh Sát Lệnh tại NPC Thất Tịch Kiếm ở Phượng Tường 220/217.
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Mãnh vỡ Minh Nguyệt.
 • Nguồn gốc: Nhận được từ lính Mộ Tần – Tần Lăng 2.
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng đổi Tinh Sát Lệnh tại NPC Thất Tịch Kiếm ở Phượng Tường 220/217.
Kiếm Thế
 • Vật phẩm: Mãnh vỡ Diệu Dương.
 • Nguồn gốc: Nhận được từ lính Mộ Tần – Tần Lăng 3.
 • Tính chất: Khóa, Vĩnh Viễn.
 • Công dụng: Sử dụng đổi Tinh Sát Lệnh tại NPC Thất Tịch Kiếm ở Phượng Tường 220/217.

III Cập nhật khác

STT Nội dung
Cập nhật khác
 • Tăng thưởng Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc, Bí Cảnh, Thương Hội, Nhận Thưởng Online, Loạn Chiến Môn Phái
 • Chỉnh sửa kỹ năng Hộ Pháp, Chân Hỏa, Văn Sức, Tín Vật
 • Mở Trùng Sinh (Nhanh) tại NPC Độc Cô Cầu Bại ở Phượng Tường 220/220
 • Mở đổi 10 Kinh Nghiệm Đơn (Tiểu) thành 1 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
 • Giảm sát thương BOSS MÔN PHÁI

Lưu ý

 • Mọi thay đổi về phần thưởng trên là do BQT, BQT là người quyết định cuối cùng.
 • Thắc mặc vui lòng liên hệ : FACEBOOK KIẾM THẾ HỎA PHỤNG